KM KINEPRO PLUS s.r.o. - Vojtova metoda Olomouc

  • +420 583 034 715
  • info@kinepro.cz
  • Horní lán 1328/6, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

KM KINEPRO PLUS s.r.o. - Vojtova metoda Olomouc

KM KINEPRO PLUS s.r.o. - Vojtova metoda Olomouc

Vojtova metoda

Vojtova metoda

Vojtova metoda (reflexní lokomoce)

Objevitelem reflexní lokomoce je český neurolog profesor Václav Vojta (*12.7.1917 – Ɨ12.9.2000)

Vojtova metoda je neodmyslitelnou součástí moderní fyzioterapie pohybových poruch v dětském věku, ale i u dospělých pacientů. Tato technika nachází využití nejen v neurologii, ale stále více i v jiných oborech, především v traumatologii a ortopedii.

Reflexní lokomoce využívá aktivace globálních vrozených pohybových vzorů, které nazýváme Reflexní plazení, Reflexní otáčení a 1. pozice. Tyto vzory  jsou aktivovatelné u každého jedince a v každém věku a disponují stejnými parametry jako pohyb člověka ve vertikále (lokomoce). Těmito parametry jsou: schopnost automaticky řídit polohu těla v prostoru (rovnováha), vzpřimovací mechanizmy a fázická hybnost (cílené pohyby končetin – úchopové nebo krokové).

Aktivací vrozených modelů reflexní lokomoce obohacujeme redukovanou nebo blokovanou hybnost pacienta (nabízíme mu identické komponenty lidské lokomoce) a tím mu usnadňujeme pohyb (lezení, chůze) i komunikaci. Terapií  ovlivňujeme nejen hrubou motoriku (pohyb pacienta), ale i jemnou motoriku ruky a orofaciální oblast. V neposlední řadě má reflexní terapie pozitivní vliv i na vegetativní systém a psychiku pacienta.

Cíle terapie Vojtovou metodou jsou v různém věku odlišné.

Kojenecký věk:

Zdravý kojenec se vyvíjí zcela spontánně. Automaticky používá vrozené pohybové vzory (úchop, otáčení, lezení, stoj a chůze) v závislosti na zralosti centrálního nervového systému (CNS) a na své motivaci.

V případě poškození CNS nebo pohybové soustavy může být spouštění těchto motorických vzorů blokované. Dítě se přesto snaží o kontakt, úchop, pohyb vpřed, ale použije sobě dostupné náhradní (neideální) pohybové vzory. Tyto neideální vzory se časem fixují.

Centrální nervový systém kojence je nezralý a zejména v prvních 2 letech života se intenzivně formuje. Nervové dráhy bývají zpočátku často jen zablokované, ale ne zcela strukturálně poškozené. Časně zahájenou terapií Vojtovou metodou je možné tyto dráhy uvolnit, zprůchodnit nebo vytvořit nová spojení v CNS. Tím umožnit kojenci normální motorický vývoj.

Dětský věk:

I v dalším dětském věku (předškolní, školní věk, dospívání) dochází jak v CNS, tak v pohybovém systému k velkým funkčním i strukturálním změnám (růstové spurty, hormonální změny, puberta), které mohou ovlivňovat kvalitu motorických schopností či dovedností dítěte. Vojtova metoda může i v tomto věku pozitivně působit na formování a růst pohybového systému, koordinaci pohybu, udržení dosaženého stavu, eventuálně zmírnit důsledky pohybového postižení na kostní a kloubní aparát.

Dospělí pacienti:

Aktivací vzorů reflexní lokomoce nabízíme dospělým pacientům návrat k normální hybnosti (původním zdravým motorickým modelům), kterou ztratili v důsledku např. zranění, onemocnění a pod. U dospělých pacientů je cílem terapie odstraňovat bolest, zlepšit výkon a zabránit sekundárnímu poškození tkání.

Modely reflexní lokomoce:

Jedná se o globální terapeutické modely, jejichž dílčí prvky jsou totožné s prvky lidské ontogeneze.

Modely je nutné dobře zvolit a aplikovat, každému zcela individuálně a cíleně na jeho problém. Tomu musí předcházet podrobné kineziologické vyšetření, na základě kterého terapeut stanoví hlavní problém pacienta, navrhne terapeutický postup a přesně zacílí terapii.

Reflexní plazení

Reflexní plazení vychází z polohy na břiše, hlava je mírně rotovaná do jedné strany. Pohybový vzor vyvoláváme tlakem do spoušťových zón, kterých je 9. Zjednodušeně můžeme říci, že očekáváme vytvoření diagonální opory na lokti a patě se vzpřímením trupu, zbývající končetiny vykonávají krokové pohyby. U novorozence lze vyvolat celý pohybový vzor z jediné zóny, u starších kojenců, větších dětí a dospělých je nutno zóny kombinovat.

Reflexní plazení je možno aktivovat ve značné řadě variací s různou kombinací spoušťových zón. Fyzioterapeut vybírá takovou variantu, která cíleně ovlivní a ošetří pohybový problém pacienta.

Reflexní otáčení

Reflexní otáčení je vrozený pohybový vzor, který začíná v poloze na zádech, a vede přes polohu na boku do polohy na čtyřech a lezení vpřed.  V terapii využíváme polohu na zádech (1. fáze) nebo polohy na boku (2.– 4. fáze). Spoušťová zóna pro model reflexního otáčení je jedna – hrudní zóna, v poloze na boku jsou nejčastěji používány spoušťové body na lopatce, trupu a pánvi nebo dolních končetinách.

Reflexní otáčení je možné rovněž aktivovat v řadě variací, která umožňuje cíleně ošetřit hlavní pohybový problém pacienta.

1. pozice

1. pozice je vrozený pohybový vzor, který začíná v poloze na kolenou se špičkami přes okraj stolu, hlava je otočená k jedné straně. Tento model reflexní lokomoce je impulzem pro pohyb do vertikály. Pohybový vzor můžeme vybavit z 9 spoušťových zón.

Vojtova metoda

Vojtova metoda je neodmyslitelnou součástí moderní fyzioterapie pohybových poruch v dětském věku, ale i u dospělých pacientů. Tato technika nachází využití nejen v neurologii, ale stále více i v jiných oborech, především v traumatologii a ortopedii. Více se dozvíte zde ›

© Copyright 2022, KM KINEPRO PLUS s.r.o. Všechna práva vyhrazena.